مانده %Month% پولی که برای شما در
ریال
+ 2,345.64
+ 4,300.00
 
درآمدها
- 1,954.36
45%
خرج ها
توضیحات

لیست خرج ها

لیست درآمدها